1. Điều khoản

Bằng cách truy cập Trang web này, có thể truy cập từ https://vinhtansteel.vn, bạn đồng ý bị ràng buộc bởi các Điều khoản và Điều kiện sử dụng trang web này và đồng ý rằng bạn chịu trách nhiệm về thỏa thuận với bất kỳ luật pháp địa phương hiện hành nào.

Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ điều khoản nào trong số này, bạn bị cấm truy cập trang web này.

2. Tuyên bố từ chối trách nhiệm

Tất cả các tài liệu trên Website của https://vinhtansteel.vn được cung cấp “nguyên trạng”. https://vinhtansteel.vn không bảo đảm, có thể được diễn đạt hay ngụ ý, do đó sẽ phủ nhận tất cả các bảo đảm khác.

Hơn nữa, https://vinhtansteel.vn không đưa ra bất kỳ tuyên bố nào liên quan đến tính chính xác hoặc độ tin cậy của việc sử dụng các tài liệu trên trang web của mình hoặc liên quan đến các tài liệu đó hoặc bất kỳ trang nào được liên kết với Trang web này.

3. Hạn chế

Vinhtansteel.vn hoặc các nhà cung cấp của nó sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại nào phát sinh với việc sử dụng hoặc không thể sử dụng các tài liệu trên Trang web của Vinhtansteel.vn, ngay cả khi Vinhtansteel.vn hoặc đại diện được ủy quyền của Trang web này đã được thông báo bằng miệng hoặc bằng văn bản, về khả năng xảy ra thiệt hại đó.

4. Bản sửa đổi

Các tài liệu xuất hiện trên Website của Vinhtansteel.vn có ​​thể bao gồm các lỗi kỹ thuật, đánh máy hoặc chụp ảnh. Vinhtansteel.vn sẽ không cam kết rằng bất kỳ tài liệu nào trong Trang web này là chính xác, đầy đủ hoặc mới nhất.

Vinhtansteel.vn có ​​thể thay đổi các tài liệu có trên Trang Web của mình bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo. Vinhtansteel.vn không cam kết cập nhật tài liệu.

5. Liên kết

Vinhtansteel.vn chưa xem xét tất cả các trang được liên kết với website của mình và không chịu trách nhiệm về nội dung của bất kỳ trang nào được liên kết như vậy. Sự hiện diện của bất kỳ liên kết nào không có nghĩa là Vinhtansteel.vn xác nhận trang web. Việc sử dụng bất kỳ trang web được liên kết nào là rủi ro của riêng người dùng.

6. Sửa đổi Điều khoản sử dụng Trang web

Vinhtansteel.vn có ​​thể sửa đổi các Điều khoản Sử dụng này cho trang web của mình bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo trước. Bằng cách sử dụng trang web này, bạn đồng ý bị ràng buộc bởi phiên bản hiện tại của Điều khoản và Điều kiện sử dụng này.

7. Quyền riêng tư của bạn

Xin vui lòng đọc chính sách bảo mật của chúng tôi: https://vinhtansteel.vn/chinh-sach-bao-mat/

8. Luật điều chỉnh

Bất kỳ khiếu nại nào liên quan đến Website của Vinhtansteel.vn sẽ chịu sự điều chỉnh của pháp luật Việt Nam mà không liên quan đến xung đột với các quy định của pháp luật.